ข่าวสารจากสมาคม

News

ข่าวสารจากสมาคม

สุดยอด Spirit of Serviam ที่รวมตัวกันเพื่อถ่ายภาพลงหนังสือ ๑ ใน ๑๐๐ รุ่น ๙๐ ปี มาแตร์เดอีฯ ณ สถานฑูตไทยใน London ค่ะ

วันที่ 17 กันยายน 2560