ข่าวสารจากสมาคม

News

ข่าวสารจากสมาคม

คุณน้อง ศรีชนก อุปนายก 1 สมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ไปร่วมสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค

วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560

5 พฤศจิกายน 2560 คุณน้อง ศรีชนก อุปนายก 1 สมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ไปร่วมสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค อดีตนักเรียกเก่ามาแตร์เดอีฯ และแพทย์จุฬาฯ รุ่น ๗
“แพทย์หลวงผู้ร่วมวางรากฐานงานอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ” ท่านเป็นแพทย์หลวงผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท เป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์ และถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ เป็นผู้ร่วมบุกเบิกในการก่อตั้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับวิชาชีพแพทย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษาหลังปริญญาและมีหลักสูตรฝึกอบรมอายุรแพทย์ ทั้งยังเป็นผู้ร่วมบุกเบิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ทำให้เกิดหลักสูตรเฉพาะทางสาขาวิชาต่อมไร้ท่อ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการรักษาและประชาชนโดยทั่วไป ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี อายุยืนยาวขึ้น เป็นผู้จัดตั้งสมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย ก่อตั้งสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และเป็นผู้ก่อตั้งชมรมเยาวชนไทยเพื่อผู้สูงอายุ นอกเหนือจากนี้ ท่านผู้หญิงศรีจิตรายังมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานเรียบเรียง และตำรา รวมถึงเป็นบรรณาธิการวารสาร เป็นประธานจัดประชุม ได้รับเชิญเป็นผู้สอน ผู้อภิปรายทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค บุคคลแบบอย่างของชาวเซอร์เวียม พวกเราสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านค่ะ  เครดิตข้อมูล: 70years.md.chula.ac.th