Serviam Spirit

Serviam Spiritหลักการและเหตุผล

ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนสวนอ้อย ส่วนใหญ่เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดและจากชุมชนอื่นที่ถูกไล่ที่ ส่วนใหญ่มีอาชีพขายถ่านและรับจ้างทั่วไป ในปี พ.ศ. 2510 บาทหลวงบอแนงพระสงฆ์คณะเยสุอิต ได้เข้ามาก่อตั้งสถานที่ฝึกอบรมทางศีลธรรม สอนภาษาอังกฤษและพิมพ์ดีดให้กับเยาวชนชายและซิสเตอร์มัคเดอเลนคณะอุร์สุลินได้เข้ามาสอนเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือให้กับหญิงสาวอายุ 18-23 ปีเพื่อนำออกจำหน่ายหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ในปีพ.ศ. 2517 ซิสเตอร์ได้เห็นความต้องการและความจำเป็นของชุมชนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ 2-7 ปี สภาพที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงาน ลูกจึงถูกทอดทิ้งให้วิ่งเล่น เนื้อตัวสกปรกและขาดอาหารจึงได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของสถานฝึกอบรมเปิดเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

ในปี พ.ศ. 2529 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบภาระการบริหารกิจการ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ณ ชุมชนแออัดสวนอ้อย คลองเตย จากคณะอุร์สุลิน ซึ่งคุณแม่อธิการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คุณแม่ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟลด์ ผู้ซึงดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะภาคในขณะนั้นได้หารือของความช่วยเหลือจากสมาคมฯ ทางสมาคมจึงแต่งตั้งกรรมการสมาคมฯ ท่านหนึ่ง เป็นประธานโครงการ และกรรมการท่านอื่นๆ ได้ช่วยสนับสนุนในทุกๆ ด้านตลอดมา

ปี พ.ศ.2546 สมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการบ้านเทพขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อพิจารณาบริหารโครงการทั้งด้านให้การสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านและโดยเฉพาะด้านการจัดหาทุนสนับสนุนรวมทั้งบริหารทุนทรัพย์และสินทรัพย์ของโครงการบ้านเทพ ทุนทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดนั้นได้มีระเบียบระบุให้ใช้เพื่อจุนเจือสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ณ ชุมชนแออัดสวนอ้อย คลองเตย ในด้านสถานที่ด้านการบริการชุมชน ด้านบริหารการศึกษา ด้านการบริโภค และด้านค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ผู้ด้อยโอกาสจากครอบครัวยากจนที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานไม่มีเวลาที่จะดูแลและอบรมเด็ก และยังมีวัตถุประสงค์ในการจุนเจือเด็กผู้ยากไร้ เด็กยากจนในสถานรับเลี้ยงเด็กอื่นที่มีลักษณะเดียวกับสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ตามแต่สมาคมจะเห็นสมควร

ปัจจุบันเงินทุนโครงการบ้านเทพได้โอนเข้าอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัยในรูปแบบที่เป็นกองทุนย่อยอย่างชัดเจน ส่วนด้านการบริหารการศึกษา และการดำเนินการยังอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ โดยมีคณะอนุกรรมการโครงการบ้านเทพ เป็นผู้กำกับดูแลทั้งด้านทุนทรัพย์และการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
 • เพื่อช่วยพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก
 • เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสตรีผู้เป็นแม่และให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตอาสา ปฏิบัติเซอร์เวียม
 • เพื่อให้สมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ และผู้ปกครองตลอดจนครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส
ภาระหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบ้านเทพ คือ
 • ดูแลบริหารสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ดูแลบุคลากรของสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ทั้งด้านสวัสดิการ และการพัฒนาทักษะและจิตใจ
 • จัดหารายได้สมทบเงินทุนโครงการบ้านเทพ เพื่อให้สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาสาสมัครที่ต้องการรับ
 • อาสาสมัครเพื่อช่วยจัดงาน “สวยได้กุศล” ในแต่ละปี เพื่อหาเงินสนับสนุน
 • อาสาสมัคร ช่วยด้านการจัดกิจกรรมและสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ
 • อาสาสมัคร ช่วยด้าน การเขียนรายงานตนเองส่งต้นสังกัด และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพในอนาคตอันใกล้นี้
 • อาสาสมัคร ช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองในชุมชน
 • อาสาสมัคร ช่วยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ดูแลและสอนเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ รวมทั้งการพัฒนาทั้งทางด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน
 • อาสาสมัคร ช่วยในเรื่องการพัฒนา ซ่อมแซม อาคาร และสถานที่เล่นของเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ
 • อาสาสมัครเข้าไปเยี่ยมเยียนเด็ก และผู้ปกครองนักเรียน
 • อาสาสมัครช่วยดูแลด้านการรักษาสุขภาพเด็ก
 • อาสาสมัครด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชน
งานสวยได้กุศล

งานนี้เป็นกิจกรรมหลักในการหารายได้เข้าสมทบเงินทุนโครงการบ้านเทพ โดยได้กำหนดจัดงานนี้ปีละหนึ่งครั้ง ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับงานนิทรรศการประจำปีของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในปีนี้มีกำหนดจัด “งานสวยได้กุศล” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันพุธที่ 24ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี รวมทั้งขายเครื่องใช้ เสื้อผ้า น้ำอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากโรงงานและห้างร้านต่างๆ ในราคาพิเศษรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ จะได้นำไปสมทบทุนโครงการสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ชุมชนสวนอ้อยคลองเตย กิจกรรมการกุศลนี้ นอกจากจะได้รวบรวมรายได้ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มาซื้อสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ได้ในราคาถูกอีกด้วย อีกทั้งรายได้ทั้งหมดคณะกรรมการจัดงานจะได้มอบให้ทางโครงการ โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

งานของอาสาสมัครช่วยจัดงานสวยได้กุศล
 • ขอบริจาคเครื่องแต่งกาย ของใช้ที่ยังอยู่ในสภาพดี หรือ ดีมาก
 • ขอบริจาคผลิตภัณฑ์จากโรงงานห้างร้าน บริษัท หรือ หน่วยงานต่างๆ
 • ขอบริจาคเงินสมบททุน
 • ช่วยจัดงาน โดย
  - ช่วยด้านพาหนะขนส่ง
  - ช่วยด้านการจัดแยกประเภทสินค้า
  - ช่วยด้านการขายและจัดวางของ
  - ช่วยด้านการเก็บเงิน
  - ช่วยด้านประชาสัมพันธ์ เช่น จัดทำป้ายผ้า จัดทำใบปลิวโฆษณา
รอยยิ้มของเด็กๆ เหล่านี้ จะคงอยู่กับเราต่อไปได้ ถ้าท่านจะกรุณาช่วยเหลือ สนับสนุนกันต่อไป ขอขอบพระคุณ

หากใครสนใจร่วมบริจาคหรือช่วยเหลือโครงการ สามารถติดต่อคุณครูวิจิตรา โทร 02-311-5023