รับใช้พี่น้องมาแตร์ฯ

สมาคมศิษย์เก่า

รับใช้พี่น้องมาแตร์ฯ

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี

ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. ประสานงานความสามัคคีในหมู่สมาชิก
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือกิจการต่างๆของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
  3. สง่เสริมให้สมาชิกร่วมบำเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน์ท่ีไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรมอันดี
  4. แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าวสารและอ่ืนๆ
  5. บริหารและสนับสนุนโครงการบ้านเทพภายใต้มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง