Angela Award

นักเรียนเก่าดีเด่น

Angela Award

Angela Award เป็นรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมสำหรับศิษย์อุร์สุลินที่ทำประโยชน์แก่สังคม ชมรมศิษย์อุร์สุลินเป็นเจ้าของเรื่อง ด้วยความร่วมมือของสมาคม/ชมรมนักเรียนเก่าของแต่ละโรงเรียนอุร์สุลิน ในการสรรหาและร่วมกันจัดพิธีการในการมอบรางวัลนี้ 2 ปีครั้ง ในวันที่จัดงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ทั้งนี้แต่ละชมรม/สมาคมของกุหลาบวัฒนา เรยีนาเชลีวิทยาลัย วาสุเทวี และมาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ นำเสนอผู้รับรางวัลครั้งละไม่เกิน 6 ท่านต่อโรงเรียน