ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ข้อบังคับ
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2558


หมวดที่ 1
ความทั่วไป

ข้อ 1
สมาคมมีชื่ออว่า "สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์" มีชื่อเป็น ภาษาอังกฤษว่า "MATER DEI ALUMNAE ASSOCIATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING"
ข้อ 2
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เลขที่ 534 ถนนเพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Website : www.ourmaterdei.com
ข้อ 3
ตราของสมาคม มีเครื่องหมายเป็นรูปโล่สัญลักษณ์เซอร์เวียม พื้นสีเขียว มีกางเขนตรงกลาง และมีดาว 7 ดวง เหนือกางเขน ใต้โล่มีอักษรภาษาละติน ว่า "SERVIAM" (ซึ่งตรานี้เป็นสัญลักษณ์ ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก คําว่า "เซอร์เวียม" แปลว่าข้าพเจ้าจะรับใช้ อันเป็นจิตตารมณ์ของ คณะอุร์สุลินที่มุ่งหวัง ปลูกฝังให้ศิษย์ทุกคนพัฒนาตนเองอยย่างเต็มศักยภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามสถานภาพ) มีข้อความเป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษกำกับ ดังนี้

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 4
สมาคมมีวัตถปุระสงค์ดังต่อไปนี้
 • 4.1 ประสานงานความสามัคคีในหมู่สมาชิก
 • 4.2 สนับสนุนและช่วยเหลือกิจการต่างๆของโรงเรียนตามวิสันทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
 • 4.3 สง่เสริมให้สมาชิกร่วมบำเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน์ท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
 • 4.4 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าวสารและอ่ืนๆ
 • 4.5 บริหารและสนับสนุนโครงการบ้านเทพภายใต้มลูนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยัอย่างต่อเน่ือง

หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ 5
สมาชิก
 • 5.1 สมาชิกสามัญได้แก่ผู้ที่เคยเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • 5.2 สมาชิกจะได้รับสิทธิต่างๆในฐานะสมาชิก สมาคมตามข้อบังคับสมาคมที่ใช้อยู่ในขณะที่เริ่มมีสมาชิกภาพตามข้อ 7
ข้อ 6
การสมัครเป็นสมาชิก
 • 6.1 นักเรียนเก่าที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกจะต้องยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนของสมาคมหรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมาย
 • 6.2 นักเรียนปัจจุบันจะเป็นสมาชิกสมาคมเมื่อได้ลาออกหรือจบการศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยแล้ว และมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
ข้อ 7
วันเริ่มสมาชิกภาพ
 • สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสมาคมเป็นต้นไปทั้งนี้การใช้สิทธิของสมาชิกให้เป็นไป ตามข้อ 5.2
ข้อ 8
การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
 • 8.1 ตาย
 • 8.2 ลาออกโดยยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายทะเบียนสมาคม
 • 8.3 ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • 8.4 คณะกรรมการลงมติโดยเสียงข้างมากให้ออก เพราะเหตุประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่หมู่คณะ

หมวดที่ 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 9
สิทธิของสมาชิก
 • 9.1 มีสิทธิร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
 • 9.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมหรือกรรมการในเรื่องใดๆอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
 • 9.3 มีสิทธิไต่ถาม หรือขอตรวจสอบเอกสารการเงินการบัญชีและทรัพย์สิน ของสมาคมโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขานุการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
 • 9.4 มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสมาคมเมื่อมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 15.3.2
ข้อ 10
หน้าที่ของสมาชิก
 • 10.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม มติที่ประชุมใหญ่มติคณะกรรมการและหน้าที่ซึ่งตน ได้รับมอบหมายจากสมาคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • 10.2 ดำรงรักษาเกียรติยศชื่อเสียงและผลประโยชน์ของโรงเรียนและสมาคมตามจิตตารมณ์
 • 10.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและสมาคม
 • 10.4 รักษาไวซึ่งความสามัคคีของสมาชิก
 • 10.5 ชำระค่าบำรุงแก่สมาคมตามกำหนด
 • 10.5 หากสมาชิกได้ทําการย้ายที่อยู่หรือย้ายภูมิลำเนา ให้แจ้งการย้ายต่อนายทะเบียนสมาคม เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทำการย้าย

หมวดที่ 5
ค่าบำรุงสมาคม

ข้อ 11
ค่าบำรุงสมาคม
สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงสมาคมตามอัตราดังต่อไปนี้
 • - ค่าบำรุงตลอดชีพกรณีผู้สมัครอายุไม่เกิน 18 ปี 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 • - ค่าบำรุงตลอดชีพกรณีผู้สมัครอายุเกิน 18 ปี 2,200บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมวดที่ 6
คณะกรรมการสมาคม

ข้อ 12
ทีปรึกษาสมาคม
คณะกรรมการสมาคมอาจแต่งตั้งอดีตนายกสมาคม อธิการเจ้าคณะอุร์สุลิน ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินและ/หรือ นักเรียนเก่าผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีอุปการคุณต่อสมาคม เป็นที่ปรึกษาสมาคมได้
ข้อ 13
การจัดระเบียบสมาคม
การดำเนินงานของสมาคมให้อยู่ในความอำนวยการของคณะกรรมการสมาคมคณะหนึ่งจํานวนไม่ เกิน 28 คนประกอบด้วย
 • 13.1 การเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่่
  • 13.1.1 นายกสมาคม 1 คน
  • 13.1.2 กรรมการ 14 คน
 • 13.2 กรรมการแต่งตั้ง
  • 13.2.1 นายกสมาคมแต่งตั้งได้ไม่เกิน 4 คน
  • 13.2.2 คณะกรรมการแต่งตั้งได้ไม่เกิน 6 คน
 • 13.3 กรรมการโดยตำแหน่งฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  • 13.3.1 อธิการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  • 13.3.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  • 13.3.3 ผู้บริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 คน ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
 • 13.4 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 และ อุปนายกคนที่ 3 เลขานุการ เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน สาราณียกร ประสานงานผู้แทนรุ่น สังคมสงเคราะห์ วิชาการและประชาสมัพนัธ์ ตําแหน่งละ 1 คนและอาจเลือกตั้ง กรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งอื่นๆ อีกตามความเหมาะสม
 • 13.5 กรรมการ อาจขอให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเป็นผู้ช่วยตนได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกสมาคมก่อน
ข้อ 14
วาระของคณะกรรมการ
 • 14.1 คณะกรรมการของสมาคมอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อ ครบกําหนดแล้วให้มอบหมาย งานให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง
 • 14.2 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ได้อีก แต่ทั้งนี้นายกสมาคมจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
ข้อ 15
การเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการ
 • 15.1 ก่อนที่นายกสมาคมและคณะกรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการแจ้ง สมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อให้สมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมหรือกรรมการสมาคม
 • 15.2 การเลือกตั้งนายกสมาคม
  • 15.2.1 ผู้สมัครเป็นนายกสมาคมจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • (1) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามนัยข้อ 15.2.2
   • (2) ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบขอสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม
  • 15.2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม
   • (1) เป็นสมาชิกสมาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
   • (2) ไม่เคยกระทําความผิดทางอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
 • 15.3 การเลือกตั้งกรรมการ
  • 15.3.1 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถทําการสมัครก่อนหรือ ในวันประชุมใหญ่ก็ได้หากมีรายชื่อผู้สมัครก่อนวันประชุมใหญ่คณะกรรมการจะต้องแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่ตามนัยข้อ 15.4
  • 15.3.2 คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคม
   • (1) เป็นสมาชิกสมาคม
   • (2) ไม่เคยกระทําความผิดทางอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
 • 15.4 คณะกรรมการต้องส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่โดยแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกสมาคมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สมควรจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ก่อนวันประชุมใหญ่อย่างน้อย 14 วัน
 • 15.5 ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมและกรรมการต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ในวันเลือกตั้ง
 • 15.6 ในการเลือกตั้งคราวใดหากเกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในข้อ บังคับนี้ให้ที่ประชุมหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของที่ประชุมนั้นในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหา
 • 15.7 ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการลงมติเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการสมาคมให้ใช้บัตรลงคะแนนโดยสมาชิกหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และสมาชิกจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงคะแนนแทนตนไม่ได้ ให้กรรมการโดยตําแหน่งฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยตามข้อ 13.3 เป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการเช่นการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งการเตรียมบัตรลงคะแนนและการนับคะแนนเป็นต้นโดยให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ใช้กันโดยทั่วไปในขณะนั้น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงการให้สิทธิแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ข้อ 16
การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
 • 16.1 ครบกำหนดออกตามวาระ
 • 16.2 ตาย
 • 16.3 ลาออก
 • 16.4 ขาดจากสมาชิกภาพหรือพ้นจากตำแหน่ง (ในกรณีของกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อ 13.3)
 • 16.5 ขาดการประชุมติดต่อกัน 5 ครั้ง โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 16.6 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือให้จำคุก
 • 16.7 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกจากการเป็นกรรมการ
ข้อ 17
การพ้นจากตำแหน่งกรรมการก่อนวาระ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระคณะกรรมการอาจแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อ 15.3.2 เป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงได้โดยให้เป็นกรรมการอยู่ได้ตามวาระของผู้ที่ตนแทนในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้อุปนายกคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าจะครบวาระหากอุปนายกคนที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกคนที่ 2 หรือคนที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ
ข้อ 18
องค์ประชุมของคณะกรรมการ
 • 18.1 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมพร้อมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 • 18.2 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
 • 18.3 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผุ้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 • 18.4 ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือข้อบังคับนี้ให้ถือว่ามตินั้นใช้บังคับมิได้
ข้อ 19
ประธานในที่ประชุม
ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น